Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Formy mobilności zagranicznych

Mobilność zagraniczna może być realizowana w formie kursów szkoleniowych, seminariów, praktyk, staży, wizyt studyjnych oraz innych form podwyższania kwalifikacji profesjonalnych z zastosowaniem międzynarodowej wymiany doświadczeń. W ten sposób nauczyciele, przyszli nauczyciele i szeroko rozumiana kadra edukacyjna mają możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania nowych, praktycznych doświadczeń dotyczących systemu edukacji innych państw europejskich. Uczestnicy mobilności oraz instytucje wysyłające współpracują przy wdrożeniu nowych rozwiązań do praktyki zawodowej wszystkich nauczycieli w swoim otoczeniu lokalnym oraz włączając się aktywnie we współpracę ze środowiskiem na poziomie regionalnym.

Mobilności zagraniczne mogą trwać od 1 tygodnia (5 pełnych dni roboczych) do 6 tygodni.
Ze względu na długość trwania mobilności zagraniczne dzielimy na:

mobilności krótkie – 1 tydzień (5 dni roboczych): kursy szkoleniowe, seminaria, warsztaty, wizyty studyjne;
mobilności średnie
– 1 do 2 tygodni: wizyty studyjne, hospitacje, wymiany doświadczeń;
mobilności długie
– do 6 tygodni: staże i praktyki typu job shadowing / work placements.

Kto stanowi grupę docelową i może wziąć udział w projekcie

Grupami docelowymi projektu są nauczyciele (przedszkoli i wszystkich typów szkół), przyszli nauczyciele (studenci kierunków pedagogicznych), doradcy metodyczni i zawodowi, pracownicy zakładów kształcenia nauczycieli, placówek doskonalenia nauczycieli, organów sprawujących nadzór pedagogiczny i organów prowadzących szkoły, instytucji zarządzających systemem edukacji oraz pracownicy innych instytucji objętych ustawą o systemie oświaty. Grupy docelowe projektu są analogiczne do adresatów programu LLP Comenius.

Kto może złożyć wniosek

Wniosek mogą złożyć instytucje publiczne i niepubliczne posiadające osobowość prawną lub osoby prowadzące szkoły jako działalność gospodarczą, spółki cywilne i spółki jawne. Wniosku nie mogą złożyć osoby prywatne. Indywidualni uczestnicy otrzymują dofinansowanie w ramach projektu mobilności zorganizowanego przez właściwą instytucję wysyłającą. Nie mogą oni bezpośrednio ubiegać się o dofinansowanie od FRSE.

Instytucjami uprawnionymi do składania wniosków w konkursie są:

 • szkoły, przedszkola i placówki oświatowe,
 • organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,
 • kuratoria oświaty i inne instytucje realizujące nadzór pedagogiczny,
 • placówki kształcenia i doskonalenia nauczycieli,
 • szkoły wyższe
 • inne instytucje szkoleniowe i edukacyjne, zaangażowane w kształcenie i doskonalenia nauczycieli.

Dofinansowanie

W ramach projektu uczestnicy otrzymują dofinansowanie na:
podróż
- pokryte są koszty rzeczywiste,
utrzymanie
i zakwaterowanie oraz ubezpieczenie - ryczałt,

Instytucja wysyłająca otrzymuje:
ryczałt na zarządzanie,
środki na przeprowadzenie przygotowania językowo-kulturowego.

Szczegóły dotyczące wysokości stawek i limitów znajdują się w zakładce "Konkurs 2013".

Dofinansowanie wypłacane jest ze środków krajowych w PLN, jako równowartość złotowa kwoty przyznanego dofinansowania wyrażonej w EUR, przeliczonej po kursie z dnia ogłoszenia konkursu.

 


  • Koordynator: Anna Dębska
  adebska@frse.org.pl
  Anna Pokrzywnicka
  apokrzywnicka@frse.org.pl
  Monika Franaszek
  mfranaszek@frse.org.pl
  Agata Rogozik
  arogozik@frse.org.pl