Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

Projekt systemowy „Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych” realizowany jest w celu podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przez dofinansowanie różnych form podnoszenia kwalifikacji zawodowych za granicą oraz stworzenie profesjonalnych struktur organizowania mobilności ponadnarodowej w instytucjach. Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.1. Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli – projekty systemowe. Jest projektem pilotażowym, prowadzonym na zasadach programu Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (LLP), w którym zaadaptowane zostały procedury programu sektorowego Leonardo da Vinci (projekty wymiany doświadczeń VETPRO) do szerszej grupy docelowej programu Comenius.

Realizacja projektu umożliwi uczestnikom podniesienie kwalifikacji zawodowych podczas staży i szkoleń za granicą, a instytucjom wysyłającym stworzy możliwość wypracowania modelu podnoszenia kompetencji zawodowych i językowych kadry edukacyjnej z wykorzystaniem mobilności zagranicznych, przez co projekt przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Cel główny projektu systemowego
Zwiększenie o 1000 liczby wyjazdów szkoleniowych kadry edukacyjnej poprzez dofinansowanie przynajmniej 100 projektów mobilności instytucjonalnych do 2015 roku.

Cele szczegółowe projektu systemowego
•  Zapewnienie wsparcia instytucji działających w obszarze kształcenia i doskonalenia nauczycieli w tworzeniu profesjonalnych struktur organizowania mobilności ponadnarodowej dla nauczycieli, przyszłych nauczycieli i kadry edukacyjnej do 2015 roku;
•  Osiągnięcie znacznego wpływu mobilności na znajomość języków obcych przez uczestników;
•  Osiągnięcie znacznego wpływu mobilności na zdobycie nowych umiejętności zawodowych przez uczestników projektu.
    

Polityki horyzontalne POKL i cele Programu "Uczenie się przez całe życie" (LLP)

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów realizowanych w ramach POKL

 • Koordynator: Anna Dębska
  adebska@frse.org.pl
  Anna Pokrzywnicka
  apokrzywnicka@frse.org.pl
  Monika Franaszek
  mfranaszek@frse.org.pl
  Agata Rogozik
  arogozik@frse.org.pl