Brak obsługi JavaScript

Państwa przeglądarka ma wyłączoną obsługę Java Scriptu bądź go nie obsługuje.

Część funkcjonalności serwisu nie będzie dla Państwa dostępna.

Zalecamy włączenie obsługi Java Scriptu bądź zainstalownie innej przegląrki np.: Fire Fox-a

Za utrudnienia przepraszamy.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

O Programie

Od 2012 roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest beneficjentem systemowym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i realizuje 3 projekty w ramach Priorytetu III: Wysoka jakość systemu oświaty w następujących działaniach:

  • Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia; Poddziałanie 3.3.1 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli
  • Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie  3.4.2 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty systemowe.

Priorytet III koncentruje się na podwyższaniu jakości funkcjonowania systemu oświaty, zakładając wprowadzenie rozwiązań systemowych w zakresie monitoringu i ewaluacji, rozwój badań edukacyjnych oraz powiązanie ich z polityką edukacyjną. Zakładane jest osiągnięcie poprawy jakości systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, jak również opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, ponadregionalnych programów doskonalenia nauczycieli, a także rozwój akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.

Prace nad aktualizacją podstaw programowych oraz nad innowacyjnymi programami nauczania i materiałami dydaktycznymi służyć mają dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy. Formą służącą zbliżeniu realiów szkolnych do oczekiwań rynku pracy stanowią także innowacyjne formy doskonalenia uczniów i nauczycieli w przedsiębiorstwach obejmujące staże i praktyki.

Przewidziane jest opracowanie i wdrożenie Krajowego Systemu Kwalifikacji poprzedzone opracowaniem Krajowych Ram Kwalifikacji, spójnych z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, który ułatwi walidację kwalifikacji ogólnych i zawodowych zdobytych w formalnym jak i poza formalnym systemem oświaty, a także zapewni lepszą porównywalność różnych form kształcenia.

Dofinansowanie projektów systemowych realizowanych przez FRSE w ramach Priorytetu III obejmuje działania systemowe, realizowane przez instytucje zarządzające oświatą a jednocześnie stwarza pionierską w skali Unii Europejskiej możliwość stworzenia synergii z programem „Uczenie się przez całe życie”, ze szczególnym wykorzystaniem doświadczeń programów Comenius i Leonardo da Vinci.

Działania te ukierunkowane są na podniesienie jakości kształcenia w  instytucjach edukacyjnych, unowocześniania systemu edukacji z wykorzystaniem doświadczeń europejskich, kształcenie w dziedzinach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy oraz dostosowanie kierunków i programów nauczania do potrzeb rynku pracy.

Realizacja projektów zakłada włączanie instytucji do aktywnej współpracy międzynarodowej i wspiera nauczycieli, przyszłych nauczycieli, kadrę edukacyjną oraz  osoby kształcące się i szkolące zawodowo, w zdobywaniu i wykorzystywaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji mających na celu profesjonalny rozwoj, zwiększenie szans na zatrudnienie oraz uczestnictwo w europejskim rynku pracy.

Grupą szczególnie zachęcanych do uczestnictwa w wyjazdach na staże i szkolenia zagraniczne będą nauczyciele nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego.

Cele projektów systemowych:
- dofinansowanie zagranicznych mobilności nauczycieli, przyszłych nauczycieli i kadry edukacyjnej oraz osób kształcących się i szkolących zawodowo w formie kursów szkoleniowych, seminariów, praktyk, staży, wizyt studyjnych oraz innych form podwyższania kwalifikacji profesjonalnych z zastosowaniem międzynarodowej wymiany doświadczeń.

Projekty systemowe realizowane przez FRSE

W ramach projektów systemowych POKL realizowanych przez FRSE możliwe jest ubieganie się o dofinansowanie w trzech działaniach:

  1. Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo.
  2. Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych.
  3. Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidualnych.